СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
«НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР І-ІІ СТУПЕНІВ «СВІТАНОК»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут розроблений відповідно до чинного законодавства України і є документом, який регламентує діяльність закладу загальної середньої освіти – комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Світанок» (далі – НРЦ).
1.2. НРЦ є у спільній власності територіальних громад Львівської області. Засновником НРЦ є управління майном спільної власності Львівської обласної ради (далі – Засновник), яке діє від імені власника – Львівської обласної ради (далі – Власник). НРЦ підпорядковується департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації (далі – Департамент), який здійснює галузеве управління НРЦ, проводить аналіз, моніторинг якості освітньої діяльності; здійснює матеріально-технічне забезпечення закладу освіти.
1.3. НРЦ у своїй діяльності керується Конвенцією ООН «Про права дитини», Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням «Про навчально-реабілітаційний центр» та Положенням «Про спеціальну школу», затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 №221, іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність в галузі освіти, рішеннями Львівської обласної ради, розпорядженнями голови Львівської обласної державної адміністрації, наказами Засновника, Департаменту та даним Статутом.
1.4. НРЦ є юридичною особою публічного права, права та обов’язки якої набуває з моменту державної реєстрації. НРЦ має самостійний баланс, розрахункові та інші рахунки в банківських установах, органах державної казначейської служби, ідентифікаційний номер, печатку зі своїм найменуванням, бланки і штампи з реквізитами та інші атрибути юридичної особи.
1.5. НРЦ самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством України та власним Статутом, має право від свого імені укладати договори з юридичними, фізичними особами, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем та відповідачем у судах.
1.6. НРЦ несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах, передбачених чинним законодавством України, і не несе відповідальності за зобов’язаннями Власника та Засновника, так само як Власник і Засновник не несуть відповідальності за зобов’язаннями НРЦ.
1.7. НРЦ є бюджетним неприбутковим закладом.
1.8. Доходи (прибутки) НРЦ або їх частини не підлягають розподілу серед його членів (засновників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску).
1.9. Доходи (прибутки) НРЦ використовуються виключно для фінансування видатків та її утримання, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом НРЦ.
1.10. Повне найменування НРЦ: комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Світанок»; скорочене найменування НРЦ: КЗ ЛОР «НРЦ І-ІІ ст. «Світанок».
1.11. Місцезнаходження НРЦ: вул. Івасюка, 10, м. Червоноград, Львівська обл., 80100, телефон/факс: 0(249)3-62-40.
1.12. Код ЄДРПОУ: 20831890.
1.13. НРЦ здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
1.14. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Світанок» є правонаступником комунального закладу Львівської обласної ради «Навчально-реабілітаційний центр І-ІІ ступенів «Світанок» з поглибленою професійною підготовкою».

2. МЕТА ТА ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НРЦ

2.1. Головною метою діяльності НРЦ є забезпечення реалізації права на освіту та розвиток дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграції в суспільство шляхом здійснення комплексної медичної, психологічної, педагогічної реабілітації, здобуття освіти відповідного рівня, реалізації соціально-педагогічних ініціатив, спрямованих на створення нової практики загальної та спеціальної освіти.
2.2. Головними завданнями діяльності НРЦ є:
2.2.1. здобуття дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема, зумовленими складними порушеннями розвитку (далі – діти із складними порушеннями), дошкільної, початкової та базової середньої освіти з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку та відповідно до освітньої програми НРЦ;
2.2.2. забезпечення системного кваліфікованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, з урахуванням стану їх здоров’я, особливостей психофізичного розвитку;
2.2.3. сприяння засвоєнню учнями (вихованцями) норм етики та загальнолюдської моралі, міжособистісного спілкування, основ гігієни та здорового способу життя, початкових трудових умінь і навичок;
2.2.4. соціалізація та інтеграція дітей із складними порушеннями в суспільство;
2.2.5. проведення корекційно-розвиткової роботи;

2.2.6. надання освітніх та реабілітаційних послуг згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю;
2.2.7. сприяння набуттю ключових компетентностей учнями (вихованцями), запровадження педагогіки партнерства, надання консультацій батькам або іншим законним представникам учня (вихованця) з метою забезпечення їх активної участі в освітньому процесі.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НРЦ

3.1. НРЦ несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за дотримання державних стандартів освіти; безпечні умови освітньої діяльності, дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами.
3.2. НРЦ має право:
користуватися пільгами, передбаченими державою;
в установленому порядку розробляти і впроваджувати власні навчальні та науково-методичні роботи з урахуванням державних стандартів;
мати власну бухгалтерію;
формувати штатний розпис;
використовувати різні форми морального і матеріального заохочення в межах кошторису;
отримувати кошти і матеріальні цінності від органів державного управління, юридичних і фізичних осіб та бути їх розпорядником;
залишати у своєму розпорядженні і використовувати кошти від господарської діяльності у порядку, визначеним законодавством України;
розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів, спрямовувати кошти власного розпорядження на благоустрій соціально-побутових об’єктів;
укладати з організаціями, установами, підприємствами та фізичними особами, в тому числі із закордонними, угоди, спрямовані на покращення матеріальної бази, побутових умов, харчування та оздоровлення;
розробляти освітні програми та на їх основі складати та затверджувати навчальний план;
надавати платні освітні послуги, згідно із чинним законодавством України. Засновник НРЦ має право затверджувати переліки платних освітніх та інших послуг, що не увійшли до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
утворювати у своєму складі класи для дітей з іншими порушеннями за наявності відповідних умов та спеціалістів.
укладати угоди із батьками учнів (вихованців) або особами, що їх замінюють.
3.3. НРЦ зобов’язаний:
реалізовувати положення Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;
задовольняти потреби громадян відповідної території в здобутті загальної середньої освіти;
забезпечувати єдність навчання і виховання;
забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;
охороняти життя і здоров’я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників НРЦ;
формувати в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички, тощо;
додержуватися фінансової дисципліни, зберігати матеріально-технічну базу;
видавати документи про освіту встановленого зразка.

4. ВИД ТА СТРУКТУРА НРЦ

4.1. Структура та штат НРЦ визначаються згідно із законодавством України в межах виділеного фінансування.
4.2. Навчально-реабілітаційний центр створений:
1) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення;
2) для дітей з розладами спектру аутизму у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення або порушеннями інтелектуального розвитку, синдромом Дауна, іншими складними порушеннями розвитку.
4.3. НРЦ забезпечує здобуття початкової та базової середньої освіти із загальним строком навчання 10 (11) років:
початкова освіта – 1-4 класи;
базова середня освіта – 5-10 (11) класи.
4.4. Гранична наповнюваність 1-10 (11) класів для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку становить шість осіб. Клас відкривається за умови наявності чотирьох учнів (вихованців) денної форми здобуття освіти. Допускається перевищення граничної наповнюваності класу на одну особу.
4.5. У НРЦ в разі наявності відповідної матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення та відповідно до контингенту учнів (вихованців) можуть утворюватися відділення для дітей з особливими освітніми потребами, що не зумовлені складними порушеннями психофізичного розвитку:
1) для дітей з тяжкими порушеннями мовлення забезпечує здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:
початкова освіта — 1 —4 класи;
базова середня освіта — 5—10 класи.
Після здобуття базової середньої освіти в НРЦ у відділенні для дітей з тяжкими порушеннями мовлення діти можуть продовжити здобуття повної загальної середньої освіти у ліцеях або закладах професійної (професійно- технічної) освіти.
2) для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку забезпечує здобуття загальної середньої освіти на одному або двох рівнях освіти:
початкова освіта — 1 —4 класи;
базова середня освіта — 5—10 (11) класи.
4.6. Для учнів (вихованців), які за станом здоров’я можуть оволодіти професією певного кваліфікаційного рівня, за наявності відповідної навчально-матеріальної бази відкриваються класи з поглибленою професійною орієнтацією. Зарахування учнів (вихованців) до таких класів здійснюється з урахуванням їх побажань (якщо їм не протипоказане навчання за певною спеціальністю) за заявою батьків або інших законних представників.
4.7. Гранична наповнюваність у таких класах для дітей із складними порушеннями розвитку, помірними порушеннями інтелектуального розвитку становить шість осіб.
4.8. Класи для дітей з особливими освітніми потребами відкривається за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів. Допускається перевищення граничної наповнюваності класу не більш як на одну особу.
4.9. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у НРЦ здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.
4.10. Мережа класів, їх наповнюваність та розподіл учнів (вихованців) одного року навчання між класами визначаються директором НРЦ та оформлюються наказом за погодженням із Департаментом. У НРЦ можуть бути утворені класи-комплекти. Початкова школа може забезпечувати здобуття початкової освіти дітьми (незалежно від їх кількості) одного або різного віку, які можуть бути об’єднані в один або в різні класи.
4.11. Класи НРЦ комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними порушеннями розвитку та типологічними особливостями психофізичного розвитку.
4.12. Для забезпечення перебування учнів (вихованців) у позаурочний час утворюються виховні групи. Наповнюваність виховних груп у НРЦ відповідає наповнюваності класів, а дошкільних груп – нормативам, встановленим Міністерством освіти і науки України.
4.13. Для забезпечення корекційно-розвиткової роботи та реабілітаційних заходів на належному рівні в НРЦ функціонує відділення корекційно-розвиткової роботи.
Діяльність відділення корекційно-розвиткової роботи НРЦ спрямована на реабілітацію основного та вторинного порушень та профілактику супутніх захворювань.
4.14. НРЦ може надавати послуги дітям з порушеннями розвитку, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, та консультативні послуги батькам або іншим законним представникам дітей з порушеннями розвитку за їх заявою.
4.15. НРЦ може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, визначеному законодавством.
4.16. Учні (вихованці) можуть проживати в інтернаті НРЦ (крім вихідних, святкових днів і канікул) у разі, коли перебування в дорозі в один бік перевищує одну годину або відсутнє пряме транспортне сполучення, або за протоколом реабілітації передбачено обмеження фізичного навантаження.
Рішення про влаштування дітей до інтернату НРЦ затверджується наказом директора НРЦ.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, можуть проживати в інтернаті НРЦ також у вихідні, святкові дні та під час канікул, крім дітей, які мають опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
За заявою батьків або інших законних представників учня (вихованця) за погодженням із службою у справах дітей за місцем проживання учня (вихованця) його може бути влаштовано до інтернату НРЦ на вихідні та святкові дні, крім канікул.
4.17. Для перебування учнів (вихованців) у НРЦ на вихідні та святкові дні утворюються чергові групи. Рішення про утворення чергових груп затверджується наказом директора.
Вихованці дошкільних груп НРЦ, крім дітей старшого дошкільного віку, не влаштовуються до інтернату НРЦ.
4.18. Утримання учнів (вихованців) в інтернаті НРЦ здійснюється за рахунок Засновника та інших джерел, не заборонених законодавством. Учні (вихованці) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають в інтернаті НРЦ на повному державному утриманні згідно з чинним законодавством України.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НРЦ

5.1. Зарахування учнів (вихованців) до НРЦ, переведення до іншого закладу освіти та відрахування здійснюються у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
Зарахування до НРЦ здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви про зарахування одного з батьків дитини або її законних представників чи повнолітньої особи, поданої особисто.
До заяви додаються:
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка встановленого зразка із зазначенням діагнозу, за формою №026/о «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року №435, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за №990/23522( згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 року за №831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 року за №945/32397 «Про зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти», п.6);
довідка за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року №682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за №794/18089; не входить до п.6 додатку до заяви про зарахування дитини у заклад, згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 за №831, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за №945/32397 «Про зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів загальної середньої освіти, їх відрахування, переведення до іншого закладу освіти»);
карта профілактичних щеплень, заповнена за формою первинної облікової документації №063/о «Карта профілактичних щеплень», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 січня 2006 року №1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за №686/12560 (надається за умови відсутності медичних протипоказань до проведення профілактичних щеплень);
довідка від лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, у якому спостерігається дитина, для дітей дошкільного віку;
висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
висновок лікарсько-консультативної комісії про встановлення дитині інвалідності (за наявності);
індивідуальна програма реабілітації особи (дитини) з інвалідністю (за наявності);
оригінал або копія відповідного документа про освіту (крім учнів першого і другого класів) за відповідний клас, документ, що підтверджує здобуття освіти;
висновок сурдолога або отоларинголога (для дітей з порушенням мовлення);
висновок психіатра (для осіб з порушеннями інтелектуального розвитку);
рішення органу опіки та піклування (для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
Під час зарахування не допускається дискримінація за будь-якою ознакою.
5.2. До 1 класу НРЦ зараховуються, як правило, діти не молодші ніж 6 років, які потребують постійної додаткової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. Відповідно до особливостей розвитку та

стану здоров’я особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової та базової середньої освіти може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно-розвитковим складником.
5.3. Учні (вихованці), їх батьки та інші законні представники можуть обирати форму здобуття освіти відповідно до індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів дитини.
5.4. Здобуття загальної середньої освіти та отримання корекційно-розвиткових послуг у НРЦ учнями (вихованцями) здійснюється безоплатно за рахунок державного та місцевих бюджетів, коштів Засновника, інших джерел, не заборонених законодавством. Учні (вихованці ) НРЦ з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, перебувають на повному державному утриманні та користуються пільгами, встановленими законодавством для цієї категорії дітей.
5.5. Учні (вихованці) з числа дітей з інвалідністю користуються пільгами, встановленими законодавством для осіб з інвалідністю.
5.6. Режим роботи НРЦ визначається відповідно до специфіки її функціонування з урахуванням психофізичних особливостей учнів (вихованців), вимог санітарного законодавства. Режим роботи схвалюється педагогічною радою та затверджується директором згідно вимог санітарного законодавства.
5.7. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу в межах часу, передбаченого освітньою програмою, схвалюються педагогічною радою НРЦ та затверджуються директором.
5.8. Розклад уроків (занять) складається відповідно до навчального плану з дотриманням педагогічних вимог та вимог санітарного законодавства та затверджується директором.
5.9. Тривалість уроків у 1 класі становить 35 хвилин, у 2-4 класах – 40 хвилин, у 5-10 (11) класах – 45 хвилин. При цьому періодичність проведення перерв під час уроків (фізкультхвилинки) та тривалість перерв між уроками схвалюється педагогічною радою відповідно до особливостей організації освітнього процесу та харчування і затверджується директором НРЦ.
5.10. Класи НРЦ комплектуються учнями (вихованцями) з однорідними порушеннями розвитку та типологічними особливостями психофізичного розвитку.
5.11. Медичне обслуговування здійснюється медичними працівниками, які входять до штату НРЦ або відповідних закладів охорони здоров’я відповідно до чинного законодавства України. У разі потреби медичний працівник НРЦ надає першу медичну допомогу до приїзду бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги.
5.12. Відповідальність за організацію діяльності НРЦ, додержання вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та організацію харчування учнів (вихованців) покладається на Засновника та директора.
5.13. Харчування учнів (вихованців) у НРЦ здійснюється відповідно до норм харчування, встановлених Кабінетом Міністрів України. Організація харчування здійснюється відповідно до чинного законодавства.
5.14. Контроль за охороною здоров’я та якістю харчування учнів (вихованців) покладається на органи охорони здоров’я.
5.15. НРЦ забезпечується спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, виробами медичного призначення, медикаментами, миючими та дезінфікуючими засобами, м’яким інвентарем, посудом, медичною апаратурою, технічним, навчальним та іншим реабілітаційним обладнанням. Матеріальне забезпечення освітнього та корекційно-розвиткового процесу здійснюється за рахунок Засновника та інших джерел, не заборонених законодавством. Забезпечення підручниками та навчальними посібниками учнів (вихованців) НРЦ здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

6.1. Освітній процес у НРЦ здійснюється з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців).
6.2. Освітня програма повинна передбачати корекційно-розвитковий складник та предмети для вибору. Така програма схвалюється педагогічною радою НРЦ та затверджується директором.
6.3. НРЦ використовує типові або інші освітні програми, затверджені відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».
Освітні програми, що розроблені на основі типових освітніх програм, можуть передбачати перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника не більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу в межах освітньої галузі. Такі освітні програми не потребують окремого затвердження Державною службою якості освіти.
Освітні програми, що передбачають перерозподіл навчального часу між предметами інваріантного складника більше ніж на 20 відсотків річного обсягу навчального часу, повинні бути затверджені Державною службою якості освіти.
Освітня програма НРЦ повинна містити навчальний план, в якому конкретизується перелік навчальних дисциплін (предметів) та кількість годин на тиждень.
Освітня програма має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти (відповідно до типу НРЦ).
6.4. Освітній процес у НРЦ спрямовується на розвиток особистості учня (вихованця) шляхом формування та застосування його компетентностей та має корекційну спрямованість. Шляхом індивідуального та диференційованого підходів освітній процес забезпечує корекцію порушень розвитку, засвоєння освітньої програми, розвиток здібностей та подальшу соціалізацію.
6.5. У разі потреби НРЦ може визначати індивідуальну освітню траєкторію учня (вихованця) за розробленим педагогічними працівниками та затвердженим педагогічною радою індивідуальним навчальним планом на підставі письмової заяви одного з батьків або інших законних представників, або учня (вихованця) у разі досягнення повноліття, в якій, зокрема, повинні бути обґрунтовані причини та пропозиції щодо особливостей засвоєння освітньої програми (її окремих освітніх компонентів). Один з батьків або інших законних представників, або учень (вихованець) у разі досягнення повноліття може бути присутнім на засіданні педагогічної ради під час розгляду його заяви.
У разі відвідування учнем (вихованцем) реабілітаційної установи індивідуальна освітня траєкторія узгоджується з індивідуальним планом реабілітації в такій установі.
6.6. Індивідуальний навчальний план повинен забезпечувати засвоєння учнем (вихованцем) відповідної освітньої програми НРЦ із збереженням корекційно-розвиткового складника та передбачати його участь в усіх (можливих для такого учня (вихованця) заходах підсумкового оцінювання.
6.7. Домашні завдання у першому циклі початкової школи (1-2 класи) не задаються. Письмові домашні завдання у другому циклі початкової школи (3-4 класи) не є обов’язковими.
Домашні завдання у 5-10 (11) класах задаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) та педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог. Зміст, обсяг і форма виконання домашніх завдань визначаються вчителем.
6.8. Особи з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями розвитку (крім інтелектуальних порушень), які завершили здобуття певного рівня загальної середньої освіти, отримують відповідний документ про освіту.
Здобувачі освіти з порушеннями інтелектуального розвитку, які здобули базову середню освіту, отримують документ про здобуття базової середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, що є підставою для вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.
Здобувачі освіти з помірними порушеннями інтелектуального розвитку та зі складними порушеннями розвитку, які завершили повний курс навчання у спеціальній школі, отримують відповідний документ про освіту для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями або для осіб зі складними порушеннями розвитку.
6.9. Виховання у НРЦ має корекційну спрямованість та здійснюється під час освітнього процесу і позашкільної роботи.
6.10. Для всебічного розвитку учнів (вихованців) у НРЦ утворюються, зокрема, гуртки за інтересами, спортивні секції або залучаються заклади позашкільної освіти.
6.11. Виховання здійснюється відповідно до режиму роботи НРЦ та спрямовується на формування навичок та компетентностей, необхідних для успішної соціалізації учня (вихованця).
6.12. Трудове навчання у НРЦ спрямовується на оволодіння учнями (вихованцями) трудовими вміннями і навичками. З урахуванням особливостей психофізичного розвитку учнів (вихованців) у НРЦ здійснюються заходи з професійної орієнтації (професійна орієнтація, допрофесійна підготовка).
6.13. Педагогічна рада НРЦ затверджує критерії, правила і процедури оцінювання учнів (вихованців), відповідно до яких здійснюється поточне та підсумкове оцінювання результатів навчання.
6.14. Оцінювання відповідності результатів навчання учнів (вихованців), які завершили здобуття початкової, базової середньої чи профільної середньої освіти, вимогам державних стандартів загальної середньої освіти здійснюється шляхом підсумкового оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) та державної підсумкової атестації.
6.15. Облік оцінювання результатів навчання учнів (вихованців) протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчання за рік зазначаються в особових справах учнів (вихованців).

7. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

7.1. Реабілітація в НРЦ носить комплексний характер і включає психолого-педагогічну, медичну, фізичну, соціальну реабілітацію, корекційно-розвиткову роботу, лікувально-відновлювальні заходи.
7.2. Реабілітація для дітей з інвалідністю здійснюється згідно з індивідуальною програмою реабілітації дитини з інвалідністю, яка зарахована до НРЦ з використанням технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.
7.3. Психолого-педагогічна реабілітація у НРЦ забезпечує психолого-педагогічну корекцію та діагностику емоційно-вольової сфери та інтелектуального розвитку дітей із складними порушеннями для проведення моніторингу ефективності корекційно-розвиткової роботи.
7.4. Психолого-педагогічна реабілітація та соціально-побутова адаптація передбачає запровадження комплексу заходів (у тому числі відповідних форм, методів, змісту навчання), що створюють передумови для оволодіння дітьми із складними порушеннями системою знань та компетентностей, застосування яких сприятиме подальшому розвитку особистості (підвищення освітнього, кваліфікаційного рівня, здатність до самостійного проживання та трудової діяльності (у разі можливості), організації побуту, адекватного планування самостійного життя).
7.5. У НРЦ відповідно до видів порушень розвитку учнів (вихованців) проводиться корекційно-розвиткова робота з ритміки (логоритміки), лікувальної фізичної культури, соціально-побутового орієнтування, розвитку мовлення (формування вимови і мовлення), з метою корекції первинних і вторинних порушень розвитку тощо.
7.6. Корекційно-розвиткові заняття в НРЦ проводяться педагогічними працівниками в індивідуальній або груповій формі відповідно до освітньої програми НРЦ у другій половині дня та протягом дня для дітей дошкільного віку та дітей зі складними порушеннями розвитку.
Такі заняття проводяться педагогічними працівниками, які мають відповідну вищу педагогічну освіту.
7.7. Корекційно-розвиткова робота проводиться за такими напрямами:
1) для учнів (вихованців) з інтелектуальними порушеннями у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення:
розвиток когнітивних функцій та мовлення;
загальний фізичний розвиток у відповідності з індивідуальними можливостями;
формування життєвих компетентностей;
соціальна адаптація;
2) для учнів (вихованців), які мають інтелектуальні порушення, які мають розлади аутичного спектру:
розвиток психомоторики;
сенсорний розвиток та сенсорна інтеграція;
соціально-комунікативний розвиток;
формування життєвих компетентностей;
соціальна адаптація.
3) для учнів (вихованців), які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення чи інтелектуальними порушеннями:
поліпшення рухових, психічних, комунікативних і мовленнєвих функцій;
формування мовленнєвої компетентності як основи соціалізації (тренування дихання, зміцнення голосових і дихальних м’язів);
підвищення можливості до самообслуговування і соціальної адаптації;
формування життєвих компетентностей;
соціальна адаптація;
7.8. У НРЦ особлива увага приділяється:
для дітей з інтелектуальними порушеннями – корекційно-розвитковий роботі, життєво-практичній спрямованості підготовки до самостійного життя на основі принципів диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів;
для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – корекційно-розвитковий роботі, спрямованій на корекцію порушень мовленнєвої системи та ускладнень, які їх супроводжують (порушення усного та писемного мовлення, вторинна затримка психічного розвитку, розлади емоційно – вольової сфери тощо);
для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – дотриманню рухового та ортопедичного режимів.
7.9. Фізична реабілітація в НРЦ передбачає фізкультурно-реабілітаційні заходи з використанням спеціального корекційного обладнання та лікувальну фізичну культуру.
7.10. У НРЦ медична допомога включає:
для дітей зі складними порушеннями (за наявності порушень мовлення) – консультації з лікарями щодо усунення відхилень в анатомічній будові мовленнєвого апарату з подальшим можливим консервативним втручанням, подальшу реабілітацію, підбір засобів корекції, масаж, фізіотерапію;
для дітей зі складними порушеннями (за наявності порушень опорно-рухового апарату) – реабілітаційні заходи (лікувальна фізична культура, масаж, тощо) для забезпечення відновлення і розвитку резервних і компенсаторних можливостей організму.
7.11. Медичні працівники НРЦ перед початком навчального року отримують від батьків довідки про стан здоров’я учнів (вихованців) із закладів охорони здоров’я за місцем проживання.
7.12. Медичні і педагогічні працівники НРЦ здійснюють динамічні спостереження за станом здоров’я учнів (вихованців). Результати таких спостережень обговорюються на засіданнях психолого-педагогічного консиліуму з метою уточнення змісту, форм і методів навчання, застосування індивідуального підходу до учня (вихованця).
7.13. Медичні працівники НРЦ зобов’язані надавати учням (вихованцям) первинну медичну допомогу і звертатися у разі потреби до відповідного закладу охорони здоров’я.
7.14. Медичні працівники НРЦ за погодженням з лікарями закладу забезпечують виконання медичних приписів закладів охорони здоров’я, в тому числі фізіотерапію, лікувальну фізичну культуру, застосування відповідного обладнання.
7.15. Медичні працівники НРЦ проводять просвітницьку роботу серед учнів (вихованців) з питань дотримання правил особистої гігієни, здорового способу життя.

8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНСИЛІУМ

8.1. Для надання індивідуальної психолого-педагогічної допомоги та проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) у НРЦ функціонує психолого-педагогічний консиліум. Психолого-педагогічний консиліум НРЦ утворюється наказом директора із затвердженням персонального складу та діє на підставі цього Статуту.
8.2. До складу психолого-педагогічного консиліуму входять заступник директора НРЦ (голова), лікар-педіатр, вчитель-дефектолог (сурдопедагог, тифлопедагог, олігофренопедагог (корекційний педагог), вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, учителі, у тому числі початкових класів, та інші педагогічні працівники. На першому засіданні психолого-педагогічного консиліуму обирається заступник голови та секретар консиліуму.
8.3. Основними функціями психолого-педагогічного консиліуму є:
8.3.1. проведення моніторингу динаміки розвитку учня (вихованця) та результатів корекційно-розвиткової роботи;
8.3.2. надання рекомендацій щодо зарахування, відрахування та переведення учнів (вихованців) до іншого закладу освіти;
8.3.3. розроблення рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу відповідно до особивостей психофізичного розвитку учня (вихованця), а також визначення індивідуальної освітньої траєкторії.
8.4. Рішення психолого-педагогічного консиліуму відображаються в протоколі засідання та приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови психолого-педагогічного консиліуму. Засідання психолого-педагогічного консиліуму проводяться у разі потреби, але не рідше ніж два рази на рік.
На засідання психолого-педагогічного консиліуму запрошуються:
представник інклюзивно-ресурсного центру, на території обслуговування якого розташований НРЦ (не менше ніж двічі на рік);
фахівець із соціальної роботи (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах);
спеціаліст служби у справах дітей (з питань визначення індивідуальної освітньої траєкторії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).
На засідання психолого-педагогічного консиліуму можуть запрошуватися представники громадських організацій, які сприяють реалізації та захисту прав дітей з особливими освітніми потребами.
8.5. До прийняття рішення щодо індивідуальної освітньої траєкторії учня (вихованця) залучаються його батьки або інші законні представники.

9. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

9.1. Учасниками освітнього та реабілітаційного процесів НРЦ є:
учні (вихованці);
керівники;
педагогічні працівники;
медичні працівники;
інші спеціалісти;
батьки або особи, які їх замінюють.
9.2. Статус учасників освітнього та реабілітаційного процесів, їхні права та обов’язки визначаються чинним законодавством України, Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку.
9.3. Учні (вихованці) мають право:
користуватися навчально-матеріальною, культурно-спортивною і побутовою базою НРЦ;
брати участь у конкурсах, виставах, олімпіадах, предметних гуртках, спортивних секціях;
вносити пропозиції щодо поліпшення умов життя, відпочинку і навчання в НРЦ;
відвідувати у вихідні дні батьків та осіб, що їх замінюють, за їх місцем проживання;
на захист від будь-яких форм експлуатації, психологічного і фізичного насилля від дій адміністрації, педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують честь і гідність учнів (вихованців);
обирати профілі, форми навчання, індивідуальні програми, позакласні заняття;
отримувати медичну допомогу згідно з чинним законодавством України;
мати повноцінне та якісне харчування;
мати безпечні, нешкідливі умови проживання, виховання, навчання та праці.
9.4. Учні (вихованці) зобов’язані:
виконувати вимоги Статуту, дотримуватись Правил внутрішнього трудового розпорядку НРЦ;
систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень;
бережно ставитися до майна НРЦ;
дбати про власну гігієну та охайну зовнішність.
9.5. Педагогічними працівниками НРЦ повинна бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснювати педагогічну діяльність, забезпечувати результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти.
9.6. Педагогічні працівники мають право на:
захист професійної честі та гідності;
участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;
проведення науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи відповідно до нормативних документів;
вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;
участь в роботі органів громадського самоврядування НРЦ;
підвищення кваліфікації, проходження сертифікації, перепідготовку, вільний вибір змісту програм, форм навчання, організацій і установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку згідно чинного законодавства України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
9.7. Педагогічні працівники зобов’язані:
виконувати Статут НРЦ, Правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;
забезпечувати умови для засвоєння учнями навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог, сприяти розвиткові здібностей учнів, компенсації їх психофізичних порушень та трудової адаптації;
настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі, правди, справедливості, патріотизму, доброти та працелюбності;
виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, бережливе ставлення до навколишнього середовища;
дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів (вихованців);
дотримуватись академічної доброчесності;
захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам;
постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;
виконувати накази та розпорядження директора НРЦ;
брати участь в роботі педагогічної ради.
9.8. У НРЦ обов’язково проводиться атестація педагогічних та медичних працівників.
9.9. Педагогічні працівники, які не відповідають займаній посаді за результатами атестації або систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору, звільняються з роботи згідно з чинним законодавством України.
9.10. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, є учасниками освітнього та реабілітаційного процесів з моменту зарахування їхніх дітей до НРЦ.
9.11. Батьки мають право:
отримувати інформацію про психолого-педагогічні, медичні та соціологічні заходи у НРЦ та надавати згоду на участь в них дитини;
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування НРЦ;
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
захищати законні інтереси дітей;
здійснювати індивідуальний супровід дитини з особливими освітніми потребами під час її перебування у НРЦ.
9.12. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
забезпечувати умови для здобуття дитиною загальної середньої освіти відповідного рівня за будь-якою формою навчання;
постійно дбати про фізичне та психічне здоров’я дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього та реабілітаційного процесів;
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.
9.13. Інші права та обов’язки батьків та осіб, які їх замінюють, визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та цим Статутом.
9.14. У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених законодавством України, НРЦ може виступити позивачем до суду з питань позбавлення їх батьківських прав.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

10.1. До компетенції Львівської обласної ради, як Власника, належить:
визначення основних напрямів діяльності НРЦ, зміна типу закладу;
відчуження нерухомого майна;
прийняття рішення про припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення чи ліквідацію) НРЦ;
прийняття інших рішень, що віднесенні до компетенції Львівської обласної ради.
10.2. До компетенції Засновника належить:
затвердження статуту НРЦ за погодженням з Департаментом;
участь у затвердженні організаційної структури НРЦ, погодження штатного розпису та кошторису НРЦ відповідно до рішення Власника;
здійснює контроль за діяльністю НРЦ відповідно до законодавства;
укладення трудового договору (контракту) із директором НРЦ;
призначення та звільнення виконувача обов’язків директора НРЦ за поданням Департаменту;
розірвання трудового договору (контракту) з директором НРЦ за вчинення корупційного правопорушення (підтвердженого рішенням суду);
призначення та звільнення директора НРЦ;
надання директору НРЦ відпусток та оформлення відряджень за межі області, України, за попереднім погодженням Департаменту;
накладення на директора НРЦ дисциплінарних чи матеріальних стягнень у випадках: порушення умов трудового договору (контракту), виявлення правоохоронними органами порушень норм чинного законодавства, за поданням Департаменту, за вчинення корупційного правопорушення (підтвердженого рішенням суду) працівником НРЦ;
застосування заохочення до директора НРЦ;
контроль за використанням майна НРЦ;
вирішення питань, пов’язаних з користуванням земельною ділянкою НРЦ або її частиною, відповідно до вимог чинного законодавства України.
10.3. Галузеве управління діяльністю НРЦ здійснює Департамент з урахуванням відповідних рішень Львівської обласної ради, до компетенції якого належить:
забезпечення контролю за реалізацією державної політики в галузі освіти;
забезпечення контролю за виконанням актів законодавства в галузі освіти, трудового законодавства, дотримання нормативів професійної діяльності, галузевих стандартів;
затвердження організаційної структури НРЦ в порядку, визначеному Власником;
затвердження штатного розпису НРЦ;
виконання функцій головного розпорядника коштів, здійснення фінансування НРЦ;
затвердження кошторису НРЦ, контроль за ефективністю використання фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, цільового й ефективного використання бюджетних коштів;
контроль за організацією первинного обліку в НРЦ, утримання в установленому порядку статистичної та бухгалтерської звітності;
внесення на розгляд Засновника подання про призначення та звільнення виконуючого обов’язки директора НРЦ;
внесення на розгляд Засновника подання щодо притягнення до дисциплінарної або матеріальної відповідальності директора НРЦ, пропозиції щодо заохочення директора НРЦ;
контроль роботи НРЦ з питань охорони праці, безпеки руху, протипожежного захисту;
сприяння розвитку міжнародного співробітництва НРЦ;
здійснення інших повноважень, передбачених чинним законодавством України, та рішенням Власника, щодо галузевого управління НРЦ.
10.4. Керівництво НРЦ здійснює директор, який призначається Засновником за результатами конкурсу, проведеного в порядку, визначеному законодавством України та рішенням Львівської обласної ради.
На посаду директора призначається особа, яка повинна мати вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія») та/або стаж педагогічної роботи в спеціальному закладі освіти не менше п’яти років. Призначення на посаду, звільнення з посади, повноваження та відповідальність директора визначаються законодавством та статутом НРЦ.
10.5. Директор НРЦ:
призначає та звільняє працівників НРЦ;
несе повну відповідальність за результати роботи НРЦ;
діє в межах своєї компетенції, відповідно до законодавства України, цього Статуту, посадової інструкції;
відповідає за реалізацію Державного стандарту загальної середньої освіти у НРЦ, забезпечує раціональний підбір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
забезпечує реалізацію державної освітньої політики;
забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
розпоряджається майном і коштами, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків та державної казначейської служби;
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
розробляє і затверджує Антикорупційну програму НРЦ на термін його перебування на посаді;
призначає уповноважену особу з питань запобігання корупції в НРЦ;
застосовує до працівника НРЦ, який вчинив корупційне правопорушення (підтверджене рішенням суду) стягнення відповідно до чинного законодавства України;
видає в межах своєї компетенції накази, обов’язкові для всіх учасників освітнього процесу;
організовує освітній, лікувальний процес та здійснює контроль за їх реалізацією, відповідає за якість і ефективність роботи педагогів, створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;
за погодженням з профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;
відповідає за правильну організацію освітнього процесу, виховання, корекції порушень розвитку, оздоровлення, відновлювального лікування, спрямованих на максимальну корекцію недоліків психофізичного розвитку учнів (вихованців), їх соціальної адаптації;
відповідає за прийом дітей згідно з медичними показами та видами порушень психофізичного розвитку, правильне комплектування класів та формування мережі класів (груп);
створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання, виховання і реабілітації;
10.6. Вищим органом громадського самоврядування НРЦ є загальні збори (конференція) колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини працівників НРЦ. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на зборах. Право скликати збори мають директор НРЦ, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, Засновник та Департамент.
Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються цим Статутом і колективним договором.
До компетенції загальних зборів (конференції) належить:
затвердження основних напрямків вдосконалення діяльності НРЦ;
розгляд найважливіших питання життєдіяльності НРЦ;
заслуховування звіту директора НРЦ про його роботу та надання оцінки за виконану роботу;
розгляд інших важливих питань діяльності НРЦ, передбачених чинним законодавством України.
10.7. У НРЦ створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор НРЦ.
10.8. Педагогічна рада НРЦ:
планує роботу закладу;
схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;
формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;
розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;
розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.
10.9. Усі педагогічні та медичні працівники беруть участь у засіданнях педагогічної ради. Рішення педагогічної ради підписуються її головою та секретарем та вводяться в дію наказом директора. Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж чотири рази на рік.
10.10. У НРЦ можуть створюватись громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
10.11. З інструктивно-методичною метою у НРЦ проводяться медичні, педагогічні, психологічні конференції та семінари.
10.12. Права та обов’язки працівників НРЦ визначаються посадовими інструкціями та інструкціями з охорони праці, які розробляються відповідно до Типових кваліфікаційних характеристик із врахуванням умов роботи НРЦ.

11. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НРЦ

11.1. Матеріально-технічна база НРЦ включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші цінності, вартість яких відображена у балансі.
11.2. Майно, закріплене за НРЦ, є у спільній власності територіальних громад Львівської області, та належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилучене, якщо інше не передбачено законодавством.
11.3. Використання матеріально-технічної бази та провадження фінансово-господарської діяльності НРЦ здійснюється відповідно до законодавства.
11.4. Приміщення НРЦ та територія облаштовуються для осіб з особливими освітніми потребами відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
11.5. НРЦ має навчальний корпус з обладнаними кабінетами, класами, лабораторіями, залами, бібліотекою, відділення корекційно-розвиткової роботи, спальний блок із спальними та іншими кімнатами для відпочинку і дозвілля з умовами, наближеними до сімейних.
11.6. Для проведення належної корекційно-розвиткової роботи та надання медичної допомоги у НРЦ утворене відділення корекційно-розвиткової роботи, яке складається з таких обладнаних приміщень:
логопедичних кабінетів;
кабінету для проведення групових занять з ритміки (логоритміки);
кабінету з лікувальної фізичної культури, масажу і вправ на тренажерах;
кабінетів для занять із соціально-побутового орієнтування;
навчально-виробничих майстерень;
кабінету трудового навчання для учнів початкової школи;
кабінетів психологічного розвантаження;
терапевтичного, процедурного кабінетів, кабінетів фізіотерапії;
кабінету психологічної корекції для проведення психологічного консультування та діагностування і занять з розвитку;
кабінету сенсорно-моторної реабілітації.
НРЦ може мати інші кабінети та приміщення відповідно до потреб освітнього та реабілітаційних процесів.
11.7. Учні (вихованці) забезпечуються спортивним інвентарем та обладнанням, засобами навчання та іншим навчальним приладдям, іграшками та іграми, матеріалами для розвитку індивідуальних творчих здібностей учнів (вихованців), гурткової, секційної роботи, технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення відповідно до встановлених норм.
11.8. Власник може забезпечувати підвезення учнів (вихованців) до НРЦ та у зворотному напрямку.
11.9. НРЦ за погодженням із Засновником та управлінням має право здавати в оренду будинки, споруди, окремі приміщення, що знаходяться на балансі НРЦ, але не є у спільній власності територіальних громад області. Будинки, споруди, окремі приміщення, які є у спільній власності територіальних громад області передаються в оренду в порядку, визначеному рішенням Львівської обласної ради.
12. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

12.1. НРЦ відповідно до чинного законодавства має право укладати угоди і договори про співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, відомствами, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.
12.2. НРЦ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право налагоджувати прямі міжнародні зв’язки на основі самостійно укладених угод про обмін педагогічними працівниками та вихованцями.
12.3. НРЦ має право здійснювати міжнародне співробітництво, в установленому порядку може укладати угоди з іноземними фізичними і юридичними особами за погодженням з Департаментом, відкривати валютні рахунки.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НРЦ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

13.1. Контроль за діяльністю НРЦ здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти. Державний контроль здійснюється органами державної влади відповідно до їх повноважень.
13.2. НРЦ здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну і фінансову звітність. Порядок ведення бухгалтерського обліку, статистичної та фінансової звітності визначається чинним законодавством України.
13.3. Діловодство НРЦ організовується відповідно до встановлених Міністерством освіти і науки України вимог. Звітність НРЦ здійснюється відповідно до вимог державної статистики.
13.4. НРЦ несе відповідальність за своєчасне і достовірне подання передбачених форм звітності відповідним органам державної влади.
13.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю НРЦ здійснюють відповідні органи державної влади у межах та в порядку, визначеному чинним законодавством України.
13.6. НРЦ подає Засновнику, за його вимогою, бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської діяльності НРЦ.
13.7. Власник, Засновник та Департамент мають право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності НРЦ. НРЦ подає Департаментові за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської діяльності.
13.8. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Інституційний аудит НРЦ, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

14. ПРИПИНЕННЯ НРЦ

14.1. Припинення (приєднання, злиття, поділ, перетворення чи ліквідація) НРЦ здійснюється за рішенням Власника та наказів Засновника і Департаменту в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Перейменування закладу здійснюється за рішенням Засновника за погодженням з Департаментом.
14.2. При реорганізації та ліквідації НРЦ працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до Кодексу законів про працю України.
14.3. Власник, прийнявши рішення про припинення НРЦ, своїм рішенням може призначати комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) або делегувати створення такої комісії Засновнику та встановлює порядок і строки припинення діяльності НРЦ.
14.4. Виконання функцій комісії з припинення НРЦ може бути покладено на орган управління закладом освіти.
14.5. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами НРЦ. Комісія виступає в суді від імені НРЦ.
14.6. НРЦ вважається реорганізованою чи ліквідованою з моменту внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.
14.7. У разі реорганізації НРЦ майно, права та обов’язки переходять до правонаступників в межах та в порядку, визначених чинним законодавством України.
14.8. У разі припинення НРЦ в результаті ліквідації, усі його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу обласного бюджету.